KBO BRABANT                                                secr. Hoge Akkers 48 Tel.   040-2017299

                                                                       5554 GC Valkenswaard             

 Afdeling Valkenswaard                                      e-mail  : kbovalkenswaardsecretariaat@gmail.com

                                                                       website: www.kbo-valkenswaard.nl

                                                                       Rabobank: NL63 RABO 0152 9298 00                                                               

    

                                                                                        

Jaaroverzicht 2016                                                                                    maart 2017

 

KBO afdeling Valkenswaard wil een organisatie zijn waar senioren terecht kunnen voor ontmoeting, informatie en belangenbehartiging. In dat kader zijn er in 2016 weer een aantal activiteiten georganiseerd.

De contributie werd in de jaarvergadering voor 2016 vastgesteld op € 22,50.

In 2016 hebben we afscheid moet nemen van Peter Jansen als bestuurslid. Het was dan ook wenselijk om het bestuur uit te breiden.

 

Om elkaar te ontmoeten en samen bezig te zijn, kon men terecht bij de vaste activiteiten:

line dance, biljarten, koersballen, kienen, fietsen, wandelen en schilderen.

De inloopmiddagen op dinsdag in buurthuis d’n Turfberg verlopen succesvol. Iedereen is hier welkom voor een praatje, een kaartje te leggen, te biljarten of voor een andere activiteit naar eigen keuze. Nieuwe activiteiten en/of suggesties zijn welkom.

In januari was er een gezellige, goed bezochte nieuwjaarsreceptie voor alle leden, die voor de tweede keer gehouden werd in buurthuis d’n Turfberg.

 

Onze reiscommissie organiseerde dit jaar een aantal reizen. De voorjaarsreis op 14 april voerde ons naar de schitterende stad Delft. Het betrof een onverzorgde reis, alleen het vervoer was geregeld. Voor de rest was iedereen vrij de dag op eigen wijze door te brengen. De zomerreis, een geheel verzorgde reis, bracht ons naar de Vulkaan Eifel. De deelnemers waren erg te spreken over dit uitstapje. Op verzoek van een aantal leden zou de najaarsreis donderdag 29 september ons voeren naar het Deltapark Neeltje Jans. Helaas moest deze reis wegens een te geringe belangstelling afgeblazen worden. Tenslotte was er nog een onverzorgde reis gepland naar Essen op 1 december. De deelnemers waren allen enthousiast over deze reis naar de kerstmarkt.

Het ieder jaar terugkerende Sinterklaas- en Kerstfeest waren wederom een succes en werden druk bezocht. Deze bijeenkomsten worden gehouden in zaal Lavrijssen, waar we zoals altijd zeer hartelijk ontvangen werden en waar de verzorging weer prima geregeld was.

Met Sinterklaas was er een optreden van “De Grensmuzikanten”, wat zeer in de smaak viel bij de deelnemers.

De kerstdienst werd verzorgd door onze KBO afd. met medewerking van Felie Spooren en enkele mensen van het bestuur. Felie Spooren wist ons allen te verrassen met zijn prachtige anekdote. Er volgde nog een samenzang bestaande uit bekende kerstliederen. Na de koffietafel werd het entertainment verzorgd door “Klavertje Vier”. Ook de loterij ontbrak ditmaal niet; er waren zeer mooie prijzen te winnen veelal geschonken door de lokale middenstand.

De “samen eten” bijeenkomst vond dit jaar plaats op 14 september met een warm en koud buffet bij restaurant de Zwaan in Borkel en Schaft. Deze bijeenkomst werd voor de tweede maal gecombineerd met de vrijwilligersdag. De vrijwilligers werden flink in het zonnetje gezet, want zonder al die inzet, zou KBO niet kunnen draaien. In het bijzonder werd aandacht gevraagd voor de vrijwilligers die zich al ruim 10 jaar inzetten voor KBO afd. Valkenswaard. Frans Tilborghs, Nico v.d. Kraan, Joke v.d. Kraan en Gerda Gijbels ontvingen van wethouder Hetty Tindemans de gemeentelijke vrijwilligerspenning. Peter Arts, ook 10 jaar vrijwilliger, heeft deze penning al eens eerder ontvangen maar werd daarom niet minder in het zonnetje gezet. Maar ook onze voorzitter Leny Peels, werd onverwachts in de spotlights gezet voor al haar werkzaamheden en grote inzet voor onze senioren. Uit handen van

dhr.Wim v. Erp, bestuurslid van KBO-Brabant, ontving Leny de bijzondere onderscheiding, de zilveren speld met goud. Een welverdiende onderscheiding.

 

Om onze leden te informeren  werden er relevante artikelen geplaatst in het

eigen maandelijkse informatieblad “het Journaal” en op de website www.kbo-valkenswaard.nl

Ook werd er deelgenomen aan de SBV seniorenmarkt op 24-09-2016. Deze werd goed bezocht!

 

In november 2015 werd gestart met het Tablet-café ondersteund door leerlingen van Were Di. Er blijkt hiervoor grote belangstelling te bestaan. Deze activiteit werd dan ook in 2016 gecontinueerd. Vragen over het gebruik van een smartphone, tablet, PC kunnen tijdens deze informatieve bijeenkomsten  behandeld worden.

 

Aan belangenbehartiging voor onze leden wordt hard gewerkt. Enkele bestuursleden buigen zich regelmatig over zaken zoals de wijzigingen in de zorg, Wmo- regelingen en andere voor senioren belangrijke zaken. Zo wordt onze afdeling vertegenwoordigd in Senioren Belang Valkenswaard, gesprekspartner voor de gemeente. Samen met de andere ouderenbonden en enkele onafhankelijke bestuursleden worden er onderzoeken gedaan en adviezen opgesteld over zaken die de senioren binnen Valkenswaard aangaan.

Het SBV praat hierover met de gemeente, welzijnsorganisatie Cordaad en andere relevante instellingen.

Sinds juli 2015 is, i.v.m. het gewijzigde WMO beleid,  een kring per gemeente vastgesteld: KBO Kring gemeente Valkenswaard. Hieronder vallen de KBO-afdelingen Borkel en Schaft, Dommelen en Valkenswaard. Twee bestuursleden van onze afdeling hebben hierin zitting.

Op deze manier kunnen we onze stem laten horen richting KBO Brabant en daarmee de provinciale en landelijke organisaties.

Cliëntondersteuner

In de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is geregeld dat een persoon die zorg en/of hulpmiddelen nodig heeft en dat via de gemeente (Wmo-loket) gerealiseerd wil zien, een beroep kan doen op een onafhankelijke ondersteuner. De taak van die cliëntondersteuner is om naast de hulpvrager te staan, hem te ondersteunen bij de aanvraag, hem te voorzien van informatie, advies, aanwezig te zijn bij het onderzoeksgesprek (keukentafelgesprek), het bewaken van de kwaliteit van de verslaglegging en -indien nodig- het ondersteunen bij het indienen van een bezwaarschrift. Onze afdeling heeft hiervoor sinds 2015 een gecertificeerd cliëntondersteuner in de persoon van Jos Musters. Samen met de VOA’s (ouderenadviseurs) van de KBO Kring gemeente Valkenswaard kunnen deze personen ingezet worden vanuit een project dat door SBV opgezet is in onze gemeente.

Onze ouderenadviseur stond ook dit jaar weer klaar voor een persoonlijk gesprek en samen met leden van de werkgroep ledenzorg werden een aantal leden, die geboren zijn in 1931, 1932 en in 1933 en zelfstandig wonen, bezocht. Het doel van deze bezoeken was om hen wat extra aandacht te geven en te bekijken of KBO iets voor hen kan betekenen. Ook wordt er gekeken of er eventuele problemen zijn die aan andere instanties (bijv. Cordaad) moeten worden doorgeven.

Zieken en leden waarvan de partner is overleden zijn bezocht en zijn gevraagd of zij een vervolg gesprek op prijs stellen.

Felicitatiedienst. Wanneer wij een kaart of melding ontvingen van leden i.v.m. een 40-, 50- of 60-jarig huwelijksfeest bracht de felicitatiedienst een bezoek aan die jubilarissen. Leden die 25 jaar lid zijn, worden bezocht door 2 bestuursleden en ontvangen een bloemetje en een oorkonde van KBO Brabant. Leden die of 90 of 95 jaar werden, ontvingen een felicitatiekaart.

Ook werd er op verzoek hulp geboden aan de leden om de thuisadministratie weer op orde te krijgen.

De kortingencommissie van KBO Kring Gemeente Valkenswaard heeft weer een aantal mooie kortingsafspraken gemaakt.

Ook dit jaar werden voor de KBO leden de belastingpapieren weer gratis ingevuld door een enthousiast en professioneel team.

 

Aantal leden

Op 31-12-2016 bedroeg het aantal leden voor KBO afdeling Valkenswaard: 1223, als volgt per leeftijdsklasse verdeeld: 50 – 65 jaar 205 = 16,76 %; 66 – 75 jaar 435= 35,56 %; 76 – 85 jaar 419 = 34,26%; >85 jaar 164= 13,42 %

 

Een actief jaar ligt achter ons, wij kijken er met tevredenheid op terug en putten hieruit de energie voor een minstens zo actief 2017.

 

Petra Verberne, secretaris