KBO BRABANT       Afdeling Valkenswaard

 

 

BELEIDSPLAN 2016-2020

 

MISSIE

Katholieke Bond voor Ouderen afdeling Valkenswaard wil een belangenorganisatie zijn voor 50 plussers in de breedste zin van het woord.

 

DOELSTELLING

KBO Valkenswaard wil dit bereiken door:

– het aanbieden van allerlei activiteiten, gelegenheid voor sociale contacten en het verstrekken van informatie.

– op te komen voor ouderen en hen te inspireren zich staande te houden in onze samenleving

– het onderhouden van nauwe contacten met KBO- Brabant, KBO Kring gemeente Valkenswaard, Senioren Belang Valkenswaard en Welzijnsorganisatie Cordaad/ Paladijn zodat de gemeentelijke, provinciale en landelijke belangenbehartiging gewaarborgd is.

 

VISIE

KBO Valkenswaard wil:

– zich duidelijk profileren binnen de Gemeente Valkenswaard

– een goed contact hebben met de doelgroep

– voldoende mogelijkheden bieden aan de doelgroep

– nieuwe activiteiten initiëren

– zorgen voor een adequaat bestuur waarin zoveel mogelijk verschillende disciplines vertegenwoordigd zijn

– een goede samenwerking opbouwen met relevante organisaties

– stimuleren van overdracht van kennis en ervaring tussen oudere en jongere senioren

– stimuleren van erkenning en waardering voor elkaar

 

BESTUURLIJK / ORGANISATORISCH

– KBO Valkenswaard dient ten alle tijden open te staan voor wensen van de doelgroep en haar beleid af te stemmen op de behoeften van deze doelgroep.

– KBO Valkenswaard verplicht zich KBO-Brabant , KBO Kring gemeente Valkenswaard en SBV te informeren en te controleren en toe te zien op een transparant overleg

– KBO Valkenswaard zal zich richten naar KBO-Brabant

– KBO Valkenswaard draagt zorg voor een transparante verslaggeving zowel secretarieel als financieel

– KBO Valkenswaard werkt aan de hand van protocollen/draaiboeken