KBO BRABANT                             secr. Hoge Akkers 48   Tel.   040-2017299

                                                                       5554 GC Valkenswaard             

 Afdeling Valkenswaard                             e-mail  : kbovalkenswaardsecretariaat@gmail.com

                                                                       website: www.kbo-valkenswaard.nl

                                                                       Rabobank: NL63 RABO 0152 9298 00                                                               

    

                                                                                        

Jaaroverzicht 2015                                                                                        maart 2016

 

KBO afdeling Valkenswaard wil een organisatie zijn waar senioren terecht kunnen voor ontmoeting, informatie en belangenbehartiging. In dat kader zijn er in 2015 weer een aantal activiteiten georganiseerd.

Tijdens de jaarvergadering in maart en tijdens de extra ledenvergadering in september hebben we 2 nieuwe bestuursleden verwelkomd. Te weten Peter Plompen, penningmeester en Petra Verberne, secretaris.

De contributie kon voor 2015 voor een gelijk bedrag als 2014 worden vastgesteld. In de jaarvergadering werd deze voor 2016 vastgesteld op € 22,50.

 

Om elkaar te ontmoeten en samen bezig te zijn, kon men terecht bij de vaste activiteiten:

line dance, biljarten, koersballen, kienen, fietsen, wandelen en schilderen.

De inloopmiddagen op dinsdag in buurthuis d’n Turfberg verlopen succesvol. Iedereen is hier welkom voor een praatje, een kaartje te leggen, te biljarten of voor een andere activiteit naar eigen keuze. Nieuwe activiteiten en/of suggesties zijn welkom.

In januari was er een gezellige, goed bezochte nieuwjaarsreceptie voor alle leden, die voor de eerste  keer gehouden werd in buurthuis d’n Turfberg.

Onze schilders club had in februari een eigen expositie in Kempenhof.

Er zijn enkele workshops georganiseerd: met Pasen bloemschikken en naaldvilten, met Kerstmis bloemschikken.

Ons KBO-orkest trad een vijftal malen op: 4x in de verpleeghuizen en 1x  tijdens onze Sinterklaasviering.

Onze reiscommissie organiseerde dit jaar een aantal reizen. De 3 vaste reizen gingen in het voorjaar naar Giethoorn, in de zomer naar Ahrtal en in het najaar naar Ronqueres. De 3 reguliere reizen zijn altijd geheel verzorgd. Daarnaast waren er nog een tweetal uitstapjes gepland waar alleen de bus voor geregeld was. Voor de rest was iedereen vrij tijdens deze uitstapjes de dag op eigen manier door te brengen. In april leidde de busreis naar de Keukenhof en in oktober naar de schitterende plaats Gent.

Alhoewel de inschrijvingen voor de reizen afnemen, blijken de aanwezige deelnemers zeer enthousiast te zijn over deze reizen, reden waarom deze ook voor 2016 weer gepland staan.

Het ieder jaar terugkerende Sinterklaas- en Kerstfeest waren wederom een succes en werden druk bezocht. Deze bijeenkomsten worden gehouden in zaal Lavrijssen, waar we zoals altijd zeer hartelijk ontvangen werden en waar de verzorging weer prima geregeld was.

Met Sinterklaas was er een optreden van Tonny Wijnands, wat zeer in de smaak viel bij de deelnemers.

Met Kerstmis werd er een “dienst” gehouden met verhalen, gedichten en liedjes verzorgd door enkele mensen van het bestuur. Pastoor Felie Spooren vertelde ons het kerstverhaal en nog wat zeer vermakelijke anekdotes. Hiervoor was tevens Bagatelle uitgenodigd en de Wedertzangers, om de middag muzikaal op te luisteren.

De “samen eten” bijeenkomsten werden dit jaar 2x gehouden met in maart een Chinees buffet bij Etenswaard en in oktober een warm en koud buffet bij restaurant de Zwaan in Borkel en Schaft. De laatste bijeenkomst werd gecombineerd met de vrijwilligersdag. De vrijwilligers werden flink in het zonnetje gezet, want zonder al die inzet, zou KBO niet kunnen draaien.

In 2014 werd een werkgroep opgericht die zich bezighoudt met museum- en theaterbezoek en het organiseren van eenmalige creatieve bijeenkomsten. Helaas heeft dit in 2015 niet tot extra activiteiten geleid.

 

Om onze leden te informeren  werden er relevante artikelen geplaatst in het

eigen maandelijkse informatieblad “het Journaal” en op de website www.kbo-valkenswaard.nl

Ook werd er deelgenomen aan de SBV seniorenmarkt op 26-09-2015. Door een grote stroomstoring kreeg deze markt helaas een vroeg einde.

Tijdens de extra ledenvergadering op 22 september 2015 werden de voorgelegde statuten goedgekeurd door de leden en daarna door KBO Brabant. Op 9 november passeerde de akte en staan we ook officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

In april werd er een voorlichtingsmiddag georganiseerd door de Rabobank met als thema “Veilig Bankieren” Na deze workshop volgde een interessante presentatie over het gebruik van computers, laptops, tablets, smartphones. Na inventarisatie onder de aanwezigen bleek er veel belangstelling te zijn voor nog meer infomiddagen. Deze zijn in de vorm van een tabletcafé in het najaar gestart.

I.s.m. leerlingen van Were Di blijkt dit een groot succes te zijn. In mei 2016 wordt het tabletcafé geëvalueerd.

 

Aan belangenbehartiging voor onze leden wordt hard gewerkt. Enkele bestuursleden buigen zich regelmatig over zaken zoals de wijzigingen in de zorg, Wmo- regelingen en andere voor senioren belangrijke zaken. Zo wordt onze afdeling vertegenwoordigd in Senioren Belang Valkenswaard, gesprekspartner voor de gemeente. Samen met de andere ouderenbonden en enkele onafhankelijke bestuursleden worden er onderzoeken gedaan en adviezen opgesteld over zaken die de senioren binnen Valkenswaard aangaan.

Het SBV praat hierover met de gemeente, welzijnsorganisatie Paladijn en andere relevante organisaties.

Ook was onze afdeling vertegenwoordigd tot juni 2015 in de KBO Kring Dommel en Aa; deze is inmiddels opgeheven. I.v.m. het gewijzigd beleid Wmo bleek het wenselijker deze kring per gemeente samen te stellen. Op 28 juli jl. vond de oprichtingsvergadering plaats van KBO Kring gemeente Valkenswaard. Hieronder vallen KBO Borkel en Schaft, Dommelen en Valkenswaard. Twee bestuursleden van onze afdeling hebben hierin zitting.

Op deze manier kunnen we onze  stem laten horen richting KBO Brabant en daarmee de provinciale en landelijke organisaties.

Cliëntondersteuner

In de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is geregeld dat een persoon die zorg en/of hulpmiddelen nodig heeft en dat via de gemeente (Wmo-loket) gerealiseerd wil zien, een beroep kan doen op een onafhankelijke ondersteuner. De taak van die cliëntondersteuner is om naast de hulpvrager te staan, hem te ondersteunen bij de aanvraag, hem te voorzien van informatie, advies, aanwezig te zijn bij het onderzoeksgesprek (keukentafelgesprek), het bewaken van de kwaliteit van de verslaglegging en -indien nodig- het ondersteunen bij het indienen van een bezwaarschrift. Onze afdeling heeft hiervoor sinds 2015 een gecertificeerd cliëntondersteuner in de persoon van Jos Musters. Samen met de VOA’s (ouderenadviseurs) van de Kring gemeente Valkenswaard kunnen deze personen ingezet worden vanuit een project dat door SBV opgezet is in onze gemeente.

Onze ouderenadviseur stond ook dit jaar weer klaar voor een persoonlijk gesprek en samen met leden van de werkgroep ledenzorg werden een aantal leden, die geboren zijn in 1930 en in 1931 en zelfstandig wonen, bezocht. Het doel van deze bezoeken was om te achterhalen of KBO iets voor hen kan betekenen. Ook wordt er gekeken of er eventuele problemen zijn die aan andere instanties (bijv. Paladijn) moeten worden doorgeven.

Zieken en leden waarvan de partner is overleden zijn bezocht en zijn gevraagd of zij een vervolg gesprek op prijs stellen.

De felicitatiedienst ging op bezoek bij de leden die 40, 50 of 60 jaar getrouwd waren.

Leden die 30, 35, 40, 45 jaar lid zijn of 90 of 95 jaar werden, ontvingen een felicitatiekaart.

Ook werd er op verzoek hulp geboden aan de leden om de thuisadministratie weer op orde te krijgen.

De kortingencommissie van KBO Kring Gemeente Valkenswaard heeft weer een aantal mooie kortingsafspraken gemaakt.

Ook dit jaar werden de belastingpapieren weer gratis ingevuld door een enthousiast en professioneel team.

 

Aantal leden

Op 01-01-16 bedroeg het aantal leden voor KBO afdeling Valkenswaard: 1255, als volgt per leeftijdsklasse verdeeld: 50 – 65 jaar 231          = 18.40 %; 66 – 75 jaar 431= 34.34 %; 76 – 85 jaar 403 = 32.11%; >85 jaar 190= 15.15 %

 

Een actief jaar ligt achter ons, wij kijken er met tevredenheid op terug en putten hieruit de energie voor een minstens zo actief 2016.

 

Petra Verberne, secretaris.